Avís legal
1.- Titularitat i objecte social

Les presents Condicions Generals (des d'ara les "Condicions Generals") tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del portal d'Internet emplaçat en l'adreça http://www.caminserret.com/ i de la qual és titular Octavio Serret Guardia amb domicili social, a Av. Hispanidad, 21 44580 - Valderrobres - Teruel, amb el seu NIF 40924123-Q. i l'objecte social de la qual és la recopilació, confecció i difusió d'informació a través d'internet 

L'esmentada pagina web ha estat elaborada, creada i dissenyada per Tirabol Produccions, SL, per a donar a conèixer i permetre l'accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l'accés a altres pàgines amb les quals el Portal tingui relacions ideològiques, comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

La mera utilització del portal, atribueix a qui faci ús d'ella, la condició d'Usuari (des d'ara "Usuari"), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s'exposen.

A través del Portal Camins Serret es facilitarà a tots els Usuaris, la possibilitat d'accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l'objecte social de la present entitat. Les presents condicions generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts.

Camins Serret està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el Portal, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2- Drets i Obligacions de l'Usuari

2.1- Condicions d'Accés i Ús

A través de l'adreça emplaçada en Camins Serret qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada pàgina web.

Les condicions d'accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús licito per part de l'Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

El Portal no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Per contra, per a l'accés a determinats continguts i serveis, s'exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari (d'ara endavant "Usuari Registrat"). En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegi's la Política de Privacitat de SerretLlibres.

3- El contingut del Portal, es de difusió y no de venda.

El Portal té com objectiu prioritari proporcionar un servei d'informació i difusió d'un catàleg únic, on es troben totes les publicacións que fan referència a un territori tan ampli com es l'antiga diòcessi de Tortosa 

Aquesta Base de Dades és propietat de Camins Serret i conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar.


Camins Serret s'exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l'ús que l'Usuari faci d'aquesta informació.

3.1- Drets i Obligacions de Camins Serret

Camins Serret respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el seu corresponent copyright.

Camins Serret es compromet a l'adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

Camins Serret no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l'Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació al Portal titularitat de Camins Serret.

Camins Serret es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l'Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d'accés i o concreta ubicació del contingut integrant del Portal, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l'accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en el Portal. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l'ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il·lícits, racistes delictius, d'apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatorios, pornogràfics, constitutius d'estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals com internacionals.

Camins Serret no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa de interrupcions, fallades, etc. així com tampoc respondrà dels mals i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el Portal o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

El Portal posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com botons, bàners, links o enllaços que permetin a l'Usuari accedir a altres sites relacionats amb l'objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d'aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l'Usuari, no sent responsable Camins Serret dels sites als quals accedeixi l'Usuari a través del seu pagina, en el que al Dret a l'Honor pugui afectar. Per tot això serà l'Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d'aquests hipervínculos. Per la seva banda Camins Serret tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar dites hipervincles, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.


Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l'extinció de l'empresa Militària Barcelona o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera, etc.

En virtut del disposat en la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), SerretLlibres atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

4- Propietat Intel·lectual

La totalitat dels continguts als quals s'accedeixi a través del servei prestat per Camins Serret estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de Camins Serret o de tercers. Dita continguda no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (Camins Serret).

Igualment Camins Serret serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s'incorporin arreu del Portal i que siguin propietat de Camins Serret, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com llicenciatari dels mateixos.

Tots els continguts i parts integrants de la pagina web SerretLlibres han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual Camins Serret no es responsabilitza en manera alguna de la inexactitud o no actualització dels continguts oferts.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L'entitat es reserva el dret o facultat d'efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pagina procedents de fonts internes que duguin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de Camins Serret.

5- Protecció de Dades


Camins Serret plenament conscienciada de l'ús i tractament que se li deuen donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, té implantat en el seno de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per a això a més de complir integrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no sol legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d'accés rectificació, cancel·lació i oposició amatents en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest site, implicarà el consentiment exprés d'aquest, per a l'ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d'aquest servei o a les empreses del GRUP que poguessin formar-se en el seu degut moment.

Camins Serret allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer, compleix amb tots els requisits i garanties amatents en la normativa sobre Protecció de Dades. Camins Serret recaptarà única i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen a Camins Serret a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-li així mateix que pot dirigir-se al Departament de Registre de Camins Serret per a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'adreça que a aquest efecte s'assenyala

Camins Serret es compromet al compliment de la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. SerretLlibres adquireix el compromís d'adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

Referent a això vegi's Política de Privacitat del portal Camins Serret

De conformitat amb el disposat en la politica de privacitat de Camins Serret, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant l'enviament d'un correu-e a l'adreça info@caminserret.com

6- Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació actual a l'estat espanyol, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al disposat anteriorment es resoldran mitjançant un arbitratge de Dret d'acord amb les normes de la Cort Civil i Mercantil d'arbitratge de Madrid (CIM) a la normativa del qual se sotmetran. Dita Laudo estarà compost per tres àrbitres nomenats conforme a aquesta normativa. Si l'arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos altre.

L'Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

Copyright © Camins Serret. Tots els drets reservats. Es prohibeix la seva reproducció total o parcial.


© Camins Serret
Avd. hispanidad, 21
44580 Valderrobres
info@caminserret.com