Recomanats socis Club

Llibres
Idiomes
Autors


Avís legal
1- Titularitat i objecte social

Les presents Condicions Generals (des d'ara les "Condicions Generals") tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del portal d'Internet emplaçat en l'adreça www.serretllibres.com i de la qual és titular  la Llibreria Serret de Octavio Serret Guardia amb domicili social, a Av. Hispanidad, 21 44580 - Valderrobres - Teruel, amb el seu NIF 40924123-Q. i l'objecte social de la qual és la recopilació, confecció i difusió d'informació a través d'internet així com la comercialització i venda de llibres.

L'esmentada pagina web ha estat elaborada, creada i dissenyada per Tirabol Produccions, SL, per a donar a conèixer i permetre l'accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l'accés a altres pàgines amb les quals el Portal tingui relacions ideològiques, comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

La mera utilització del portal, atribueix a qui faci ús d'ella, la condició d'Usuari (des d'ara "Usuari"), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s'exposen.

A través del Portal SerretLlibres es facilitarà a tots els Usuaris, la possibilitat d'accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l'objecte social de la present entitat. Les presents condicions generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions on line de compravenda entre SerretLlibres i els seus clients.

SerretLlibres està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el Portal, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2- Drets i Obligacions de l'Usuari

2.1- Condicions d'Accés i Ús

A través de l'adreça emplaçada en SerretLlibres qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada pàgina web.

Les condicions d'accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús licito per part de l'Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

El Portal no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Per contra, per a l'accés a determinats continguts i serveis, s'exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari (d'ara endavant "Usuari Registrat"). En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegi's la Política de Privacitat de SerretLlibres.

3- Contingut del Portal de venda difusió i distribució de llibres tan en paper com en format digital.

El Portal té com objectiu prioritari proporcionar un servei d'informació i distribució de productes i serveis.

Es defineix així mateixa com "SerretLlibres el portal de venda de llibres Ebrencs i Matarranyencs a més de ser un punt de trobada
semanal entre lectors i escriptors tan físic com virtual". 

Aquesta Base de Dades és propietat de SerretLlibres i conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar així com una actualització constant dels preus, descripció tècnica completa, etc.

La informació proporcionada no ha de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva a causa de la variada gamma de productes i serveis existents en el sector. SerretLlibres per la seva banda tractarà en la mesura de les seves possibilitats d'actualitzar constantment els preus dels productes mitjançant una comunicació constant amb els proveïdors i fabricadors.

SerretLlibres manifesta que el producte ofert se sol correspondre amb la fotografia i descripció. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu podent existir algunes variacions en el que al seu aspecte físic respecta però sense menyscabar la integritat i característiques del producte sol·licitat.

SerretLlibres s'exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l'ús que l'Usuari faci d'aquesta informació.

3.1- Drets i Obligacions de SerretLlibres

SerretLlibres respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el seu corresponent copyright.

SerretLlibres es compromet a l'adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

SerretLlibres no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l'Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació al Portal titularitat de SerretLlibres.

SerretLlibres es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l'Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d'accés i o concreta ubicació del contingut integrant del Portal, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l'accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en el Portal. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l'ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il·lícits, racistes delictius, d'apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatorios, pornogràfics, constitutius d'estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals com internacionals.

SerretLlibres no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa de interrupcions, fallades, etc. així com tampoc respondrà dels mals i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el Portal o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

El Portal posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com botons, bàners, links o enllaços que permetin a l'Usuari accedir a altres sites relacionats amb l'objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d'aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l'Usuari, no sent responsable SerretLlibres dels sites als quals accedeixi l'Usuari a través del seu pagina, en el que al Dret a l'Honor pugui afectar. Per tot això serà l'Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d'aquests hipervínculos. Per la seva banda SerretLlibres tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar dites hipervincles, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament


El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l'IVA però NO les despeses de manipulació i ports.

SerretLlibres es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís. Igualment SerretLlibres podrà premiar als seus clients amb descomptes per prompte pagament o pagament en metàl·lic. Aquest descompte o rebaixa serà realitzat per SerretLlibres lliure i voluntàriament i a la seva sola discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els recollits per SerretLlibres en la seva oferta i tindran validesa fins l'expiració del període assenyalat o l'esgotament del seu stock.

Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra i en la comanda. Aquests costos podran variar en funció d'una nova destinació escollida pels clients.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir la cistella de la compra i haver procedit prèviament a omplir el corresponent formulari, posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i conducta al pagament.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província/país a la qual s'efectuï l'enviament, així com del tipus d'enviament que es trii. En qualsevol cas comença a contar des que SerretLlibres rep l'import de la comanda o validació de la venda contra-reemborsament. Els enviaments de mercaderies pagades amb transferència bancària tindran tres dies més de termini de lliurament. El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l'empara de les presents condicions generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat de SerretLlibres. Aquest realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d'efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d'aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a SerretLlibres.

Si el retard en el lliurament és imputable a SerretLlibres i supera els 15 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s'hagués retardat. Així mateix, SerretLlibres no resultarà responsable per cap lucre cesant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Si el client cancel·la total o parcialment demanats abans que SerretLlibres hagués procedit a l'expedició dels mateixos, SerretLlibres podrà exigir el pagament d'una compensació en concepte de despeses i tramitació, consistent en el 4% del valor de la mercaderia rebutjada. Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per SerretLlibres. En els supòsits que el client acceptés com forma de pagament el pre-pagament, aquesta assortirà tots els seus efectes procedint el client a abonar el producte després de realitzar la comanda.

Els productes adquirits hauran d'abonar-se després que s'accepti el preu final, que serà enviat per correu-e, fent arribar a SerretLlibres l'import que figura en el mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament seleccionats.

Una vegada comprovat el pagament s'iniciarà per part de SerretLlibres la tramitació de la comanda.

Després d'haver rebut el pagament corresponent a una COMANDA, SerretLlibres procedirà a emetre i enviar la FACTURA a l'adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

SerretLlibres procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits en la web. No obstant això, els seus proveïdors poden variar en ocasions certes característiques o quantitats ofertes en un lot sense previ avís. SerretLlibres podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

Una còpia de l'albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa acompanya a cada expedició. El receptor s'obliga a comprovar que el nombre de la seva comanda i el d'aquest albarà coincideixen. Així mateix s'ha de comprovar que el nombre d'embalums que apareix en el Document de Lliurament del transportista coincideix amb el nombre d'embalums lliurats.

Al lliurament de la mercaderia, l'Usuari haurà de signar l'albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l'Usuari en l'albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda.

La mercaderia viatja fins la seva destinació assegurada a tot risc per SerretLlibres, estant el cost de dita assegurança inclòs en el preu corresponent a l'epígraf de manipulació i ports.

Tant per a fer efectiu el cost de l'assegurança per a subsanar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l'apartat d'observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a SerretLlibres aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores, via correu-e o telefònicament.

Si no es compleixen aquestes condicions, SerretLlibres no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

5- Garantia

La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants. SerretLlibres no està obligat a indemnitzar a l'Usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin mals directes o indirectes, accidents soferts per persones, mals als béns d'altri al producte, pèrdues de benefici o lucre, mals que provinguin d'una deterioració o pèrdues de dades.

SerretLlibres no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats. Serà el propi fabricant qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte tingués.

SerretLlibres podrà unilateralment i a la seva sola discreció accedir a facilitar els tràmits envers el fabricant.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:

- Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions elèctriques.
- No entren en garantia els productes no subministrats per SerretLlibres que s'afegeixin als subministrats per SerretLlibres.
- Si escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

6- Devolucions i Dret de Resolució

SerretLlibres no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l'acord d'ambdues parts. SerretLlibres es reserva el dret d'exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionats per la devolució. SerretLlibres solament acceptarà la devolució de la mercaderia si:

- En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. SerretLlibres acceptarà l'exercici de l'esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintat ni instal·lat) que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.
- La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això SerretLlibres estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.
- SerretLlibres procedirà igualment a retornar l'import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.
- SerretLlibres acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l'extinció de l'empresa Militària Barcelona o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera, etc.

En virtut del disposat en la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), SerretLlibres atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l'anterior, SerretLlibres i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent per tant el contracte de compravenda interpartes subscrit. Aquest contracte serà emès per SerretLlibres i remès al CLIENT amb l'objecte d'acceptar les condicions en ell amatents i renunciant a les presents Condicions Generals.

7- Propietat Intel·lectual

La totalitat dels continguts als quals s'accedeixi a través del servei prestat per SerretLlibres estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de SerretLlibres o de tercers. Dita continguda no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (SerretLlibres).

Igualment SerretLlibres serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s'incorporin arreu del Portal i que siguin propietat de SerretLlibres, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com llicenciatari dels mateixos.

Tots els continguts i parts integrants de la pagina web SerretLlibres han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual SerretLlibres no es responsabilitza en manera alguna de la inexactitud o no actualització dels continguts oferts.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L'entitat es reserva el dret o facultat d'efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pagina procedents de fonts internes que duguin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de SerretLlibres.

8- Protecció de Dades

SerretLlibres plenament conscienciada de l'ús i tractament que se li deuen donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, té implantat en el seno de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per a això a més de complir integrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no sol legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d'accés rectificació, cancel·lació i oposició amatents en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest site, implicarà el consentiment exprés d'aquest, per a l'ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d'aquest servei o a les empreses del GRUP que poguessin formar-se en el seu degut moment.

SerretLlibres allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer, compleix amb tots els requisits i garanties amatents en la normativa sobre Protecció de Dades. SerretLlibres recaptarà única i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen a SerretLlibres a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-li així mateix que pot dirigir-se al Departament de Registre de SerretLlibres per a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'adreça que a aquest efecte s'assenyala

SerretLlibres es compromet al compliment de la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. SerretLlibres adquireix el compromís d'adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

Referent a això vegi's Política de Privacitat del portal SerretLlibres

De conformitat amb el disposat en la politica de privacitat de SerretLlibres, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant l'enviament d'un correu-e a l'adreça post@serretllibres.com

9- Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació actual a l'estat espanyol, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al disposat anteriorment es resoldran mitjançant un arbitratge de Dret d'acord amb les normes de la Cort Civil i Mercantil d'arbitratge de Madrid (CIM) a la normativa del qual se sotmetran. Dita Laudo estarà compost per tres àrbitres nomenats conforme a aquesta normativa. Si l'arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos altre.

L'Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

Copyright © SerretLlibres. Tots els drets reservats. Es prohibeix la seva reproducció total o parcial.


© Camins Serret
Avd. hispanidad, 21
44580 Valderrobres
info@serretllibres.com